Archive

Med. Pr. 2002;53(2)
Assessment of workers' exposure to airborne bacteria at a small wastewater treatment plant
Ocena narażenia na aerozol bakteryjny pracowników niedużej oczyszczalni ścieków
A. Wlazło, J.S. Pastuszka, B. Łudzeń-Izbińska

Abstract

Celem pracy była ocena narażenia na bioaerozol bakteryjny pracowników niedużej oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni w Myszkowie. Próbki powietrza pobrano sześciostopniowym impaktorem Andersena na dwóch stanowiskach. Stwierdzono, że stężenia całkowite aerozolu bakteryjnego w powietrzu, na badanych stanowiskach, były rzędu od 102 do 103 CFU/m3 i były mniejsze od zalecanych (proponowanych) poziomów normatywnych. Największy udział, około 35% całego składu flory bakteryjnej, stanowiły bakterie Gram-ujemne. Dominującymi były bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae. Wykryto następujące bakterie patogenne: Aeromonas hydrophila, Enterobacter agglomerans, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli i Streptococcus faecalis. Stwierdzono duże stężenie bakterii Gram-ujemnych na stanowisku pomiarowym w pobliżu komór napowietrzania. Mogą one być potencjalną przyczyną występowania u narażonych pracowników oczyszczalni szeregu różnych dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego. Konieczna jest kontrola i zmniejszenie ekspozycji na bioaerozol wchłaniany drogą inhalacyjną na tym stanowsku.

Key words

wastewater treatment, bacterial aerosol, pathogenic bacteria, workerśs exposureOur books

Return form

Any comments on the page?

Fill-in the formStrzałka
Copyright © 2008 IMP