Archive

Med. Pr. 2002;53(2)
Berylliosis: etiology and clinical approach
Beryloza w środowisku pracy - etiologia i postępowanie lekarskie
A. Sieradzki, R. Andrzejak, U. Sieradzka

Abstract

We współczesnym środowisku pracy beryl i jego związki są odpowiedzialne za rozwój przewlekłej berylozy płuc, choroby rozpoznawanej u 5% populacji narażonej.
Badania epidemiologiczne i toksykologiczne dostarczają coraz liczniejszych dowodów na to, że normatywy higieniczne ekspozycji na beryl powinny ulec zaostrzeniu. W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat patomechanizmu berylozy, etiologii i źródeł narażenia na beryl i jego związki. Omówiono również ważniejsze aspekty medycznego postępowania profilaktycznego, diagnostyki i leczenia. Autorzy oparli się na źródłach medycznych, jak również pochodzących z materiałów źródłowych organizacji ochrony zdrowia pracujących oraz instytucji rządowych.

Key words

beryliosis, prevention, treatmentOur books

Return form

Any comments on the page?

Fill-in the formStrzałka
Copyright © 2008 IMP