Archive

Med. Pr. 2002;53(2)
Exposure to selected aldehydes among municipal transport bus drivers
Narażenie kierowców autobusów komunikacji miejskiej na wybrane aldehydy
S. Brześnicki, J. Gromiec

Abstract

Celem pracy było dokonanie oceny narażenia kierowców autobusów komunikacji miejskiej na wybrane związki z grupy aldehydów (formaldehyd, akroleina, aldehyd octowy).
Badaniami objęto 10 kierowców autobusów miejskich obsługujących linie, których kursyprzebiegały przez różne części dużej aglomeracji miejskiej.
Próbki powietrza do oznaczeń pobierano w strefie oddychania kierowców (próbki indywidualne) oraz w kabinach pojazdów (próbki stacjonarne).
Badane powietrze (około 10 l) przepuszczano przez kolumny wypełnione żelem krzemionkowym pokrytym dinitrofenylohydrazyną.
Powstałe w wyniku reakcji tego związku z obecnymi w powietrzu aldehydami dinitrofenylohydrazony eluowano za pomocą acetonitrylu (10 ml) i analizowano metodą wysokosprawnejchromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (λ = 360 nm). Zastosowana procedura analityczna pozwala na oznaczenie wybranych aldehydów w zakresie 0,1-2,0 NDS. Analiza ilościowa oznaczanych aldehydów wykazała, że niezależnie od typu autobusu (kabinowe, bezkabinowe) stężenia oznaczanych aldehydów nie przekroczyły obowiązujących dla nich w Polsce wartości NDS. Stężenia formaldehydu i akroleiny zawierały się w granicach odpowiednio: 0,025ś0,09 i 0,01ś0,035 mg/m3.
Stężenia aldehydu octowego we wszystkich analizowanych próbkach znajdowały się znacznie poniżej oznaczalności metody. Obliczone wskaśniki łącznego narażenia na aldehydy we wszystkich analizowanych przypadkach nie przekraczały wartości przyjętych za bezpieczne dla zdrowia pracowników.

Key words

formaldehyde, acetaldehyde, acrolein, bus drivers, exposure assessment, Diesel engine emissionsOur books

Return form

Any comments on the page?

Fill-in the formStrzałka
Copyright © 2008 IMP