PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY (IMP-CHEM 2)

oferta     formularz zgłoszeniowy

Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych (dawniej Pracownia Higieny Pracy) Zakładu Monitoringu Biologicznego Środowiska Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi organizuje badania biegłości w zakresie oznaczania rozpuszczalników organicznych, chlorowanych związków organicznych, amoniaku oraz formaldehydu w powietrzu środowiska pracy.

Program badań biegłości w zakresie organizacji i prowadzenia badań jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i dokumentu DA-05 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

O możliwości przeprowadzenia badań biegłości w danej rundzie (dla konkretnego zestawu substancji) decyduje liczba zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia akcji kontrolnej dla danego zestawu w przypadku zgłoszenia mniej niż 5 uczestników.
Wyboru substancji oznaczanych w bieżącym roku kalendarzowym można dokonać spośród następujących zestawów:

Zestaw 1: rozpuszczalniki organiczne na węglu aktywnym w następującym zakresie stężeń:
 - Benzen (5-100) µg w próbce
 - Toluen (100-1000) µg w próbce

Zestaw 2: rozpuszczalniki organiczne na węglu aktywnym w następującym zakresie stężeń:
 - Ksylen (100-1000) µg w próbce (izomer para-)
 - Octan butylu (50-5000) µg w próbce

Zestaw 3:
 - Amoniak w roztworze wodnym w zakresie 30-200 µg/ml

Zestaw 4: chlorowane związki organiczne na węglu aktywnym w następującym zakresie stężeń :
 - Trichloroeten (50-2000) µg w próbce
 - Tetrachloroeten (50-2000) µg w próbce

Zestaw 5:

 - Formaldehyd (0,2-10) µg w próbce (naniesiony na rurki wypełnione żelem krzemionkowym pokrytym 2,4-DNPH)

Zestaw 6:
 - Mieszanina 8 związków Wielopierścieniowych  Węglowodorów Aromatycznych (chryzen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, bezno (k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(ghi)terylen, dibenzo(ah)antracen i  indeno(1,2,3-cd)piren) na filtrach z włókna szklanego  w zakresie stężeń 0,005-2µg  w próbce.

Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych posiada certyfikat akredytacji PCA (AB 215) na badania czynników chemicznych w środowisku pracy.

Przewiduje się jedną rundę kontrolną w roku kalendarzowym. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji badań biegłości w danym roku kalendarzowym znajdują się w „ofercie”. Wyniki analiz wykonanych przez uczestników badań biegłości w danej rundzie kontrolnej opracowywane są statystycznie, a końcowe raporty wysyłane do uczestników.

Laboratoria zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt:

mgr Marzena Bonczarowska tel.: 42 63 14 824, e-mail: Marzena.Bonczarowska@imp.lodz.pl
dr Sławomir Brzeźnicki tel.: 42 63 14 823, e-mail: Slawomir.Brzeznicki@imp.lodz.pl
dr Małgorzata Kucharska, e-mail: Malgorzata.Kucharska@imp.lodz.pl

 

 BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW HAŁASU ULTRADŹWIĘKOWEGO W ŚRODOWISKU PRACY


Organizatorem badania biegłości w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy jest Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Organizator ma wdrożony system zarządzania według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i wdraża system zarządzania według PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Ogólnym celem badania jest potwierdzenie zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy zgodnie z PN-Z-01339:2020-12.

 

Planowany termin rundy badania biegłości: 22-24.09.2021

Formularz zgłoszeniowy      Program badania biegłości

Laboratoria zainteresowane uczestnictwem w badaniu biegłości prosimy o kontakt:

dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska
tel.: (42) 6314 522
e-mail: Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl

mgr Adam Dudarewicz
tel.: (42) 6314 836
e-mail: Adam.Dudarewicz@imp.lodz.pl
 


BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU PRACY

Organizatorem badania biegłości w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy jest Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Organizator ma wdrożony system zarządzania według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i wdraża system zarządzania według PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Ogólnym celem badania jest potwierdzenie zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy zgodnie z PN-N-01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2011.

Planowany termin badania biegłości: 06-08.10.2021

Formularz zgłoszeniowy      Program badania biegłości


Laboratoria zainteresowane uczestnictwem w badaniu biegłości prosimy o kontakt:

dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska
tel.: (42) 6314 522
e-mail: Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl

mgr Adam Dudarewicz
tel.: (42) 6314 836
e-mail: Adam.Dudarewicz@imp.lodz.pl


ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP