Zasady etyki publikacyjnej | Książki | IJOMEH | Medycyna Pracy


PROCEDURA WYDAWNICZA

Oficyna Wydawnicza IMP spełnia etyczne i naukowe standardy wydawnicze, przestrzegając wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).

Zgłoszona praca jest oceniana przez specjalistę z dziedziny nauki, której dotyczy, redaktora merytorycznego wyznaczonego przez Dyrektora IMP. Redaktor merytoryczny skanuje pracę w systemie antyplagiatowym. Kieruje ją następnie do niezależnego recenzenta, którego opinie i wskazane poprawki przekazywane są autorom. Po merytorycznej korekcie i ponownej recenzji redaktor merytoryczny wydaje decyzję o przyjęciu pracy do publikacji, którą zatwierdza Dyrektor IMP.

Po akceptacji merytorycznej prowadzone są prace redakcyjne: redakcja i korekta językowa, prace graficzne (okładka, layout), skład, korekta składu, korekta autorska oraz druk.

Prace zgłaszane do publikacji muszą spełniać warunki edycyjne (odpowiednie formaty plików, przygotowana strona tytułowa, schemat pracy, edytowalne tabele, ryciny itp.), respektując zasady przygotowania piśmiennictwa (powinno uwzględniać pełne dane bibliograficzne wszystkich publikacji, także aktów prawnych, stron internetowych itd.), na które powołuje się autor w monografii.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie wydawania książek – informacji dla autorów".

Do pobrania:
Wniosek o wydanie książki (DOC)
Oświadczenie autora o dziele (DOC)


PROCEDURA RECENZJI

Zasady recenzowania
Recenzja powinna zostać przesłana do redakcji w ciągu 21 dni od otrzymania materiału. Jeśli recenzent nie może dotrzymać terminu, prosimy o informację.

Recenzenci proszeni są o sporządzenie szczegółowej recenzji pod kątem merytorycznym. Pod względem językowym praca jest poprawiana przez redaktora językowego. Niski poziom językowy, utrudniający zrozumienie tekstu, powinien zostać zgłoszony przez recenzenta, jednak nie powinien decydować o odrzuceniu przez niego pracy.

Ogólne wytyczne
Recenzent ocenia następujące aspekty tekstu:
• czy problem poruszany w pracy jest aktualny,
• czy praca jest oryginalna i zawiera elementy nowości,
• czy tekst jest dobrze opracowany merytorycznie,
• czy praca zawiera elementy, które można pominąć,
• czy zastosowane metody badań zapewniają wiarygodność uzyskanych wyników,
• czy interpretacja wyników jest poprawna,
• czy wnioski są uzasadnione wynikami badań,
• czy terminologia jest prawidłowa,
• czy ryciny i tabele mają czytelną strukturę,
• czy wszystkie ryciny i tabele są niezbędne,
• czy cytowane piśmiennictwo jest poprawne,
• czy strona językowa pracy jest na dobrym poziomie,
• czy analiza statystyczna jest satysfakcjonująca.

Wnioski recenzji
Zarówno akceptacja, jak i odrzucenie tekstu wymagają uzasadnienia. Jeśli materiał wymaga zmian, recenzent powinien jasno wskazać sugerowane poprawki.

Ponowna ocena
Materiał poprawiony przez autora jest przesyłany Recenzentowi do ponownej oceny. Czas przewidziany na jej wykonanie to maks. 7 dni.

Do pobrania:
Instrukcja dla recenzentów (PDF)

 

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP