Zasady etyki publikacyjnej | Książki | IJOMEH | Medycyna Pracy


ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Instytut Medycyny Pracy stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).

Materiały zgłoszone do wydawnictwa do publikacji są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.

Wydawca
• Dba o przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej.
• Jedynym kryterium oceny są względy merytoryczne. Na ocenę prac nie wpływają rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie i przekonania polityczne autorów.
• Przeciwdziała zjawiskom ghostwritingu i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej.
• Przestrzega przepisów prawa autorskiego.
• Dokłada należytej staranności, by zapobiegać plagiatom i autoplagiatom.
• Ma prawo wycofać tekst (nawet po opublikowaniu), jeśli istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych i/lub praca nosi znamiona plagiatu albo narusza zasady etyki wydawniczej.
• Zapewnia profesjonalny proces wydawniczy.
• Zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. RODO).

Zasady dotyczące recenzentów opisane zostały w Instrukcjach dla recenzentów”.
Zasady dotyczące autorów opisane zostały w „Regulaminie wydawania książek – informacji dla autorów”.

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP