Akredytowane Laboratoria

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 7/97 z dnia 15 września 1997r. Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wprowadził do laboratoriów IMP politykę jakości odnoszącą się do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 zawierającej kryteria kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 


 


Wynikiem realizacji tej polityki było uzyskanie, a następnie utrzymanie i systematyczne rozszerzanie akredytacji na określone rodzaje badań i wzorcowań wykonywane
w laboratoriach IMP.


Akredytacja: AB 327
Data ważności certyfikatu:
28.12.2023
Akredytacja od:
12.11.1998


Zakres /Certyfikat

 

ZAKŁAD OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 

– Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - pole elektromagnetyczne: środowisko pracy
– Badania radiochemiczne i promieniowania, w tym nuklearne w środowisku pracy i środowisku ogólnym ogólne

PRACOWNIA OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO
– Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego
– Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) promieniowania fotonowego
– Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz przestrzenny równoważnik dawki H*(10) promieniowania fotonowego
– Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) promieniowania fotonowego

Kontakt: dr Sylwia Papierz; tel.: 42 631 45 3042 631 45 30; fax: 42 631 45 39;
e-mail: Sylwia.Papierz@imp.lodz.pl


LABORATORIUM WZORCÓW WTÓRNYCH
– Pomiar powierzchniowej gęstości śladów
– Pomiar ekspozycji na promieniowania alfa

Kontakt: mgr Marcin Brodecki; tel.: 42 631 45 56, 42 631 45 36; 42 631 45 5, fax: 42 631 45 48; e-mail: Marcin.Brodecki@imp.lodz.pl


ZAKŁAD ZAGROŻEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH

– Pomiar natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

Kontakt: dr Piotr Politański; tel.: 42 631 46 14, 42 631461; fax: 42 631 45 19;
e-mail: Piotr.Politański@imp.lodz.pl


ZAKŁAD ZAGROŻEŃ WIBROAKUSTYCZNYCH

– Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – hałas, hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy oraz drgania mechaniczne w środowisku pracy
 

PRACOWNIA HAŁASU I WIBRACJI
– Pomiary hałasu, hałasu infradźwiękowego, hałasu ultradźwiękowego, drgań ogólnych, drgań miejscowych
– Dobór ochronników słuchu

Kontakt: dr hab. M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP; tel.: 42 631 45 22; fax: 42 631 45 47; e-mail: Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl


ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

– Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza
– Badania właściwości fizycznych powietrza

PRACOWNIA AEROZOLI

– Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na włókna respirabilne
– Oznaczanie respirabilnych włókien azbestu  i respirabilnych sztucznych włókien mineralnych

Kontakt: dr Stella Bujak-Pietrek; tel./fax: 42 63 14 834; e-mail: Stella.Bujak@imp.lodz.pl

ZAKŁAD MONITORINGU BIOLOGICZNEGO I ŚRODOWISKA

Badania chemiczne i pobieranie próbek obiektów i materiałów biologicznych
Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza – środowisko pracy
Badania chemiczne wody, gleby, skał
Badania chemiczne wyrobów chemicznych, kosmetyków
Badania chemiczne materiałów budowlanych
Badania chemiczne mebli
Badania chemiczne paliw

PRACOWNIA ANALIZ METALI
Oznaczanie metali w materiale biologicznym,
Pobieranie próbek krwi w celu oceny narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki chemiczne,
Pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na metale.

Listy elastyczne
Lista nr 3  Stężenie metali w próbkach materiału biologicznego - technika badawcza: spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS)

Lista nr 4  Stężenie metali w próbkach materiału biologicznego - technika badawcza: bezpłomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (ET-AAS)

Kontakt: dr hab. Beata Janasik prof. IMP; tel. 426314806; fax: 426314813; email: Beata.Janasik@imp.lodz.pl


PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJI ORGANICZNYCH

Pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne
Identyfikacja i oznaczanie substancji chemicznych w:

  • powietrzu na stanowiskach pracy,
  • próbkach powietrza pobranych na rurki z sorbentem,
  • wyrobach chemicznych, materiałach budowlanych, meblach, paliwach, kosmetykach, próbkach środowiskowych.

Listy elastyczne

Lista nr 1 Stężenie metabolitów w próbkach materiału biologicznego - technika wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas (HPLC-MS/MS)

Lista nr 2 Stężenie cytostatyków w powietrzu środowiska pracy - technika wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas (HPLC-MS/MS)

Lista nr 6  Stężenie/zawartość substancji organicznych, stężenie substancji niskowrzących w powietrzu środowiska pracy - technika badawcza: chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)

Lista nr 7  Identyfikacja substancji organicznych w powietrzu środowiska pracy - technika badawcza: chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS) w odniesieniu do bibliotek widm:  Wiley 9.N.08, NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library ver.2.0f.Dec.2012 (NIST 11), Pfleger-Mauer (2007)

Lista nr 8  Identyfikacja substancji organicznych w próbkach wyrobów chemicznych, kosmetykach, mebli, paliwach, materiałach budowlanych, próbkach środowiskowych - technika badawcza: chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS) w odniesieniu do bibliotek widm:  Wiley 9.N.08, NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library ver.2.0f.Dec.2012 (NIST 11), Pfleger-Mauer (2007)

Lista nr 9  Stężenie/zawartość substancji organicznych w powietrzu środowiska pracy - technika badawcza: wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)

Kontakt: prof. dr hab. J. Gromadzińska; tel: 426314631; email: Jolanta.Gromadzinska@imp.lodz.pl


LABORATORIUM WZORCÓW WTÓRNYCH                       

Akredytacja: AP 075,
Data ważności certyfikatu: 19.05.2021;
Akredytacja od: 20.05.2005

Zakres / Certyfikat

Dziedziny wzorcowań:
– promieniowanie jonizujące i radioaktywność
– napięcie, prąd (DC)
– czas (przedział czasu)

Wzorcowane obiekty:
– przyrządy dozymetryczne do pomiaru promieniowania X i gamma, radiometry promieniowania jonizującego, dawkomierze promieniowania jonizującego
– dawkomierze filmowe, dawkomierze indywidualne, dawkomierze termoluminescencyjne, inne pasywne dawkomierze promieniowania jonizującego
– przyrządy dozymetryczne do nieinwazyjnego pomiaru wysokiego napięcia na lampie rentgenowskiej w rentgenodiagnostyce
– przyrządy dozymetryczne do nieinwazyjnego pomiaru czasu ekspozycji rentgenowskiej w rentgenodiagnostyce

Kontakt: mgr Marcin Brodecki; tel.: 42 631 45 56, 42 631 45 36; 42 631 45 5, fax: 42 631 45 48; e-mail: Marcin.Brodecki@imp.lodz.pl 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP