KOMISJA BIOETYCZNA


Obsługa administracyjna: Katarzyna Bechtold
tel.: 42 631 47 22
e-mail: Katarzyna.Bechtold@imp.lodz.pl

ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE  Nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med. Jerzego Nofera z dnia  31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania i trybu działania Komisji Bioetycznej w Instytucie Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE  Nr 14/2021 Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med. Jerzego Nofera z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wewnętrznego nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji Bioetycznej w Instytucie Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

Skład Komisji Bioetycznej IMP

Przewodnicząca: prof. dr hab. Marta Kieć-Świerczyńska
Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Andrzej Sapota

Pracownicy Instytutu, będący lekarzami specjalistami:

prof. dr hab. Wojciech Hanke
prof. dr hab. Anna Krakowiak
dr Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska
dr hab. Andrzej Marcinkiewicz
dr Marcin Rybacki
prof. dr hab. Marta Wiszniewska


Osoby spoza Instytutu:                   

dr Anna Alichniewicz
dr hab. Rafał Kubiak
prof. dr hab. Marek Sosonowski
mgr Elżbieta Pankiewicz

Osoba lub inny podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny składa do Komisji wniosek, który powinien zawierać:

1. oznaczenie osoby lub innego podmiotu zamierzającego przeprowadzić eksperyment medyczny, a w przypadku eksperymentu wieloośrodkowego – również nazwy wszystkich ośrodków, w których eksperyment ten ma być przeprowadzony;

2. tytuł projektu eksperymentu medycznego i uzasadnienie co do jego celowości
i wykonalności;

3. imię i nazwisko, adres oraz kwalifikacje zawodowe i naukowe osoby kierującej eksperymentem medycznym;

4. informację o warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uczestników;

5. dane o spodziewanych korzyściach leczniczych i poznawczych oraz ewentualnie przewidywanych innych korzyściach dla osób poddawanych eksperymentowi medycznemu.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Szczegółowy opis eksperymentu medycznego, w tym przewidywaną liczbę uczestników, miejsce i czas wykonania eksperymentu medycznego, planowane procedury, warunki włączenia i wykluczenia uczestnika z eksperymentu medycznego, przyczyny jego przerwania oraz planowane wykorzystanie wyników eksperymentu medycznego.

2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i naukowe osoby, która ma kierować eksperymentem medycznym

3. Wzór informacji dla uczestnika zawierającej następujące dane:
 • cel, pełny  plan  eksperymentu medycznego oraz  ryzyko i korzyści związane z eksperymentem;
 • zakres i długość trwania procedur, które mają być stosowane, w szczególności wszelkie uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia uczestnika związane z jego udziałem w eksperymencie;
 • ustalenia dotyczące sposobu reagowania na zdarzenia niepożądane oraz pytania i wątpliwości uczestnika;
 • środki powzięte w celu zapewnienia poszanowania życia prywatnego uczestnika oraz poufności jego danych osobowych;
 • zasady dostępu do informacji istotnych dla uczestnika, uzyskanych podczas realizacji tego eksperymentu oraz do ogólnych jego wyników;
 • zasady wypłaty odszkodowania w sytuacji powstania szkody;
 • wszelkie przewidywane dalsze użycie wyników eksperymentu medycznego, danych oraz materiału biologicznego zgromadzonego w jego trakcie, w tym jego użycia dla celów komercyjnych;
 • źródła finansowania eksperymentu medycznego;
 • zasady dostępu do leczenia eksperymentalnego po zakończeni  udziału w eksperymencie leczniczym, jeżeli okaże się, że udanego uczestnika eksperyment ten przyniósł korzyści dla jego zdrowia;
 • możliwości i zasady dostępu do innego eksperymentu leczniczego, jeżeli może on przynieść uczestnikowi korzyści dla jego zdrowia
4. Wzór formularza zgody uczestnika, w którym powinny być zawarte co najmniej stwierdzenia dotyczące:
 • dobrowolnego wyrażenia zgody na poddanie się eksperymentowi medycznemu  po zapoznaniu się z informacją dla uczestnika
 • potwierdzenia możliwości zadawania pytań prowadzącemu eksperyment medyczny i otrzymania odpowiedzi na te pytania
 • uzyskania informacji o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie medycznym w każdym jego stadium
5. Wzór oświadczenia o przyjęciu przez uczestnika warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

6. Wzór oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych związanych z udziałem w eksperymencie medycznym przez osobę lub podmiot przeprowadzający eksperyment. Zaleca się w tym względzie konsultację z Inspektorem Ochrony Danych Instytutu.

7. Zgodę kierownika podmiotu, w którym jest planowane przeprowadzenie eksperymentu medycznego.

8. Wniosek o pokrycie opłaty za przygotowanie opinii o projekcie medycznym (Załącznik nr 5)

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP