Wykaz projektów | Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej


 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących
6/4/8/NPZ/FRPH/2018/312/495
prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa

Prowadzenie baz danych dotyczących występowania czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy
6/4A/NPZ/FRPH/2018/312/373
prof. dr hab. Sławomir Czerczak

Prowadzenie Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych
6/4/9/NPZ/FRPH/2018/312/514
dr Anna Kozajda

Monitorowanie narażenia na cytostatyki, gazy anestetyczne i aldehydy u pracowników ochrony zdrowia
6/4/10/NPZ/FRPH/2018/312/515/B
prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy kierowców zawodowych i służb technicznych
6/4/12/NPZ/FRPH/2018/312/555/A
prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy;
ocena narażenia zawodowego na nanocząstki i cząstki ultradrobne wśród pracowników transportu
i drogowych
6/4/12/NPZ/FRPH/2018/312/555/B
dr Stella Bujak-Pietrek

Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy
6/1/9/NPZ/FRPH/2018/312/112
dr Elżbieta Korzeniowska

Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników
6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370
dr Elżbieta Korzeniowska

Ekspertyza dotycząca potencjalnych efektów biologicznych działania elektromagnetycznych fal milimetrowych (EFM) emitowanych przez urządzenia systemu 5G na organizm człowieka
6/4/11/NPZ/FRPH/2018/312/546
prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

Prowadzenie Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych
6/4/3.1b/NPZ/2017/312/604
dr hab.Beata Świątkowska


Badanie i ocena wpływu jakości środowiska na stan zdrowia, w tym środowiska służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, z uwzględnieniem następujących komponentów środowiska i elementów z nim powiązanych: powietrza, odpadów i ścieków odprowadzanych do środowiska (w tym farmaceutyki i substancje endokrynopodobne), wody przeznaczonej do spożycia oraz wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia związkami chemicznymi gleb wykorzystywanych rolniczo, klimatu (w tym susze i zjawiska ekstremalne, choroby wektorowe, osuwiska ziemi, powodzie i podtopienia) i działań związanych z adaptacją do jego zmian
6/4/3.2a/NPZ/2017/312/606
prof. dr hab. Marek Zmyślony

Monitorowanie narażenia na hałas i szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu u pracowników różnych grup zawodowych: a. pracowników branży rozrywkowej – trenerów fitness, b. pracowników stosujących słuchawkowe zestawy komunikacyjne, c. operatorów ultradźwiękowych urządzeń technologicznych niskich częstotliwości
6/4/10/NPZ/FRPH/2018/312/515/A
dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP


Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020,
finansowane przez Ministra Zdrowia 

 


Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP