Azbest – Program Amiantus


O programie | Zakłady pracy i ośrodki przeprowadzające badania | Zakres badania lekarskiego | Realizacja programu i wyniki | Publikacje


       

 

     


Kierownik: dr hab. Beata Świątkowska
tel./faks: 42 631 45 66, 42 631 45 62
e-mail: Beata.Swiatkowska@imp.lodz.pl
 


 


Od roku 2000 roku pracownicy zatrudnieni w zakładach przetwórstwa azbestu objęci zostali programem badań profilaktycznych – Amiantus. Program okresowych badań lekarskich prowadzony jest w celu spełnienia ustawowych uprawnień pracowników zatrudnionych w 28 zakładach, które stosowały azbest w produkcji wymienionych w Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Tekst jednolity. Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z poźn. zm.). Osoby te na mocy Ustawy uzyskały uprawnienia do:

– bezpłatnych okresowych badań lekarskich,
– bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście,
– korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej
z tym leczeniem.

Badania przeprowadzane są przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy (WOMP) właściwe terytorialnie ze względu na miejsce prowadzenia działalności zakładu wymienionego w załączniku do ustawy.
Jednostką koordynującą badania jest Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem Instytutu Medycyny Pracy (IMP) w Łodzi. Główne cele nadzoru i koordynacji to zapewnienie dobrej jakości badań profilaktycznych poprzez wdrożenie ujednoliconej metodyki badania lekarskiego i rozpoznawania patologii będącej skutkiem narażenia na pył azbestu zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi kryteriami diagnozowania chorób azbestozależnych oraz monitorowanie skutków zdrowotnych w zakresie układu oddechowego osób zawodowo narażonych na pył azbestu podlegających profilaktycznym badaniom lekarskim na terenie całego kraju.

Wprowadzenie programu powoduje wychwytywanie patologii, które przy rutynowej wizycie lekarskiej mogłyby nie zostać powiązane z wcześniejszą ekspozycją pacjenta na azbest w miejscu pracy i tym samym nie zostać zakwalifikowane, jako choroba związana z narażaniem na azbest występującym w przeszłości. Wydłużenie okresu obserwacji pacjentów umożliwiło rozpoznawanie chorób azbestozależnych po długim okresie latencji (tj. okresie od pierwszego kontaktu do wystąpienia zmian patologicznych).
Program finansowany jest z budżetu przez Ministerstwo Zdrowia.

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz

Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP