Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących | Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER | Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi | Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym | Kompleksowe Programy Zdrowotne | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi zmianami zasilania elektrycznego dla zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrz | Postępowanie patentowe dla Tools and methods in chracterising the immunotoxic activity of xenobiotic substance | Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska


 

Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej
w ochronie zdrowia pracujących
POIG.02.03.01-10-036/13


Beneficjent:
Instytut Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera w Łodzi


Kierownik projektu: prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
tel.: 42 631 47 69
e-mail: jolantaw@imp.lodz.pl


Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego służącego uzyskiwaniu aktualnych danych nt. stanu zdrowia osób pracujących, będących podstawą do dalszych badań i projektowania działań w odniesieniu do tej populacji.

Cele szczegółowe:

– opracowanie systemu monitorowania najczęstszych problemów zdrowotnych wykrywanych podczas badań profilaktycznych,
– opracowanie systemu gromadzenia danych dotyczących chorób związanych z pracą,
w tym pozyskanie pełnej informacji nt. podejrzeń chorób zawodowych,
– wprowadzenie elektronicznej rejestracji decyzji stwierdzających chorobę zawodową;
– opracowanie dodatkowych ogólnopolskich rejestrów występowania niekorzystnych dla zdrowia zjawisk związanych z wykonywaniem pracy (np. prowadzenie rejestru przypadkowych zdarzeń związanych z przerwaniem ciągłości tkanek u pracowników medycznych),
– gromadzenie danych pozwalających na ocenę zmian w stanie zdrowia populacji pracującej
i ich uwarunkowań w czasie oraz porównanie wybranych aspektów z populacjami z innych krajów;
– gromadzenie danych o czynnikach ryzyka chorób cywilizacyjnych,
– uzyskanie narzędzi do przeprowadzania badań epidemiologicznych w obszarze ochrony zdrowia pracujących w Polsce.

Osiągnięcie tych celów wymaga opracowania i wdrożenia odpowiedniego kompleksowego systemu informatycznego pozwalającego na uzyskanie, agregację oraz analizę potrzebnych danych. System ten umożliwi automatyczne pobieranie wybranych danych medycznych (wprowadzanych do systemu poprzez prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej badań profilaktycznych) dotyczących najczęstszych chorób cywilizacyjnych oraz dolegliwości związanych z wykonywaną pracą, które będą pozyskiwane podczas badań profilaktycznych. Głównym założeniem jego funkcjonowania jest zintegrowanie opracowanego w ramach projektu systemu z używanym przez lekarzy oprogramowaniem dokumentacji medycznej. System będzie posiadał mechanizmy pozwalające na zaimplementowanie arkuszy gromadzenia danych
w aplikacjach użytkowanych przez lekarzy. Zapewni to ciągłość funkcjonowania systemu gromadzenia danych, niezależnie od późniejszego zaangażowania lekarzy. W początkowej fazie planowane jest gromadzenie danych z wybranych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy (pilotażowa faza wdrażania systemu). Projektowany system będzie zawierał określone moduły, dotyczące poszczególnych zagrożeń zdrowotnych związanych z pracą. Przykładem takiego modułu może być ogólnokrajowy system gromadzenia danych na temat zdarzeń związanych
z przerwaniem ciągłości tkanek u personelu medycznego oraz działań podjętych w ramach profilaktyki poekspozycyjnej, który pozwoli na: oszacowanie ilościowe skali problemu i stopnia ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych w naszym kraju, wypracowanie coraz doskonalszych sposobów wykonywania pracy oraz procedur poekspozycyjnych, opartych na zasadach „evidence-based medicine”, ocenę objawów ubocznych i korzyści farmakologicznego postępowania poekspozycyjnego oraz ocenę związku przyczynowo-skutkowego między stwierdzonym zakażeniem a warunkami pracy w przypadku postępowania orzeczniczego
w kierunku choroby zawodowej.

Realizacja projektu pozwoli rozwiązać problemy, wynikające z:

– braku pełnej, opartej na faktach informacji nt. stanu zdrowia populacji osób pracującej,
a w związku z tym brak możliwości zaprojektowania odpowiednich, właściwie dobranych działań adresowanych do tej populacji, np. programów profilaktycznych, programów aktywizacji zawodowej etc., służących realnym potrzebom pracowników. W Polsce prowadzone programy takie, szczególnie te dotyczące populacji pracującej, nie są opierane na dużych badaniach epidemiologicznych,
– braku weryfikacji trafności dotychczas stosowanych programów prozdrowotnych i innych działań adresowanych do populacji pracujących – dzięki uzyskaniu danych dotyczących problemów zdrowotnych będzie można ocenić trafność zaproponowanych rozwiązań, co więcej, mając możliwość monitorowania zmian w stanie zdrowia populacji, czy częstości chorób związanych z pracą, będzie można monitorować skuteczność wprowadzanych rozwiązań i programów,
– braku możliwości prowadzenia badań naukowych, zwłaszcza epidemiologicznych, ukierunkowanych na określanie skali problemów zdrowotnych i ich uwarunkowań, a tym samym ograniczenie ich rozpowszechnienia,
– braku odpowiedniej wiedzy i podstaw do wdrażania działań nakierowanych na wspieranie zdrowego i aktywnego starzenia się. Wiadomym jest, że w niektórych branżach, starzenie się będzie uniemożliwiało kontynuację pracy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Gromadzone w ramach opracowanego systemu informatycznego dane będą stwarzały możliwość podjęcia odpowiednich działań służących wydłużeniu zdolności produkcyjnej pracowników, nie tylko poprzez świadczenia stricte medyczne, ale także poprzez rozwiązania organizacyjne.

Materiały do pobrania

broszura promująca projekt

Medycyna pracy a profilaktyka chorób zawodowych
Wideorelacja 23.03.2015

Czynniki występujące w środowisku pracy a  choroby zawodowe
Wideorelacja 5.04.2015

Upowszechnianie wiedzy oraz wyników badań w zakresie medycyny pracy
Wideorelacja 31.05.2015

System monitorowania stanu psychofizycznego kierowców oraz oraz rola ergonomii w ochronie pracowników
Wideorelacja 13.09.2015

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w Waszą przyszłość.
 

www.poig.gov.pl

www.ncbir.pl

www.mrr.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Szczególnie polecamy

------
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP